Ipinagmamalaki namin ang Banal na Biblia para sa mga gumagamit ng Android ng libre! Ang app na ito ay idinisenyo upang magamit ito ng online at offline. Sa sandaling ito ay nai-download, hindi mo na kinakailangan ng koneksyon sa Internet upang magamit ito.

Nilalaman ng aming app ang kumpletong Ang Dating Biblia (ADB) na naglalaman ng Luma at Bagong Tipan.

Tamasahin ng libre ang napakahusay na bersyon ng Biblia na isinalin sa Tagalog o Filipino, ang lengguwaheng sinasalita ng karamihan ng populasyon ng Pilipinas.

Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking populasyon ng Kristiyano sa Mundo, na mayroong 90% ng populasyon na mga tagasunod sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Katolisismo ay dominado ang relihiyon ng mga Kristiyano na mayroong populasyon na 80%.

Mayroong iba pang mga grupo ng Kristiyano tulad ng iba’t ibang mga denominasyong Protestante (Bautista, Pentecostal, Anglikano, Metodista)

Maari ng mabasa at mapakinggan ng mga Pilipino ang Banal na Biblia sa kanilang sariling wika!

Kung sa anumang dahilan ay hindi mo mabasa ang Biblia, ito ay isang audio na bersyon: maari mong pakinggang ang buong Biblia sa iyong telepono!

I-download at tamasahin ang mga bagong mga tampok ng app:

* Libreng pagdownload at paggamit offline

* Mataas na kalidad na audio upang marinig ang kumpletong Biblia

* Napakasimpleng interface, mas medaling gamitin

* I-bookmark at i-highlight ang iyong mga paboritong berso sa iyong Biblia

* Piliin at i-save ang iyong mga paborito sa isang listahan

* Gumawa ng mga tala

Ayusin ang nibel ng liwanag ng iyong screen gamit ang panggabing moda at protektahan ang iyong mga mata

*Dagdagan o bawasan ang laki ng mga kung kinakailangan

*Maghanap sa mga kabanata o mga berso gamit ang mga keyword

Ang Banal na Biblia na isinalin sa Tagalog! Kumuha na ng iyo ngayon!

Ang Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang Luma at Bagong Tipan

Ang orihinal na lengguwahe ng Biblia ay Hebreo, Arameiko, at Griyego.

Ang Lumang Tipan ay karaniwang nakasulat sa Hebreo at ilang mga sipi sa Arameiko.

Ang Bagong Tipan ay nakasulat sa Griyego.

Pumili ng Libro:

Ang Lumang Tipan: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Ang Bagong Tipan: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=ang.dating.biblia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *